COBERTA DECK

Formades per una base amb xapa metàl•lica, aïllament tèrmic de llana de roca d’ alta densitat o PIR, simple o doble capa de làmines impermeabilitzants asfàltiques o sintètiques. Sistema amb fixació mecànica o adherida.

Les cobertes deck estan pensades per grans superfícies amb pendents entre l’1% i el 5%. Facilitat per incorporar a la coberta elements com lluernaris, exutoris, extractors de fums, etc.

Comments are closed